lt pl
Meniu
 
 
 
 
Naujienos
2022-01-21
Informacija tėvams, auginantiems priešmokyklinio amžiaus vaikus
2021-10-28
Informacija apie mokyklos direktoriaus pareigoms užimti komisijos sudėtį
2021-08-11
Skelbiamas konkursas Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti
2021-05-28
Dėmesio tėvams, auginantiems priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikus!
2021-04-09
Informacija tėvams, auginantiems priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikus
 
Daugiau
 
Paieška
 
 
Kalendorius
2024 - Liepa 21
0102030405060727
0809101112131428
1516171819202129
2223242526272830
2930310102030431
PrATKPnŠS
Teisinė informacija » Strateginis planas
PRITARTA
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A27(20)-62
  
PRITARTA
Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio
pagrindinės mokyklos tarybos
2016 m. gruodžio 28 d.
 protokolu Nr. 5-7
 
 
PATVIRTINTA
Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio
pagrindinės mokyklos direktoriaus
2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1-21
 
  
 
 
Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos 2017-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS
 
 
I.                   SKYRIUS
ĮVADAS
 
Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos strateginio plano tikslas – telkti mokyklos bendruomenę efektyviai valdyti mokyklos veiklą, diegti naujoves, įgyvendinti ilgalaikius tikslus, kurti šiuolaikinę, atvirą, konkurencingą, saugią ir patrauklaus įvaizdžio mokyklą.
Rengiant strateginį 2017-2021 metų planą, remtasi:
-                      Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;
-                      Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija;
-                      Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 metų strateginiu plėtros planu;
-                      mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais.
Atsižvelgta į:
-                      mokyklos socialinės aplinkos ypatumus;
-                      mokyklos vykdomą veiklą bei turimus išteklius;
-                      mokyklos bendruomenės narių pasiūlymus.
Konsultuotasi su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistais.
Strateginį planą rengė direktoriaus 2016-11-07 įsakymu Nr. 1-47 „Dėl darbo grupės 2017–2021 metų strateginiam planui parengti“ darbo grupė, į kurią įtraukti mokyklos administracijos, mokytojų, mokinių ir tėvų atstovai.
Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo principų.
 
II.                SKYRIUS
MOKYKLOS PRISTATYMAS
 
Grupė
Mokykla
Juridinio asmens kodas
191320242
Adresas
M. Zdziechovskio g. 1, Sudervės k., Sudervės sen. LT 14201, Vilniaus rajonas.
Elektroninis paštas
pm@suderve.vilniausr.lm.lt
Telefonas
8 5 2490 237
Interneto svetainė
http://www.suderve.vilniausr.lm.lt
Teisinė forma
Biudžetinė įstaiga
Savininkas
Vilniaus rajono savivaldybės taryba
Mokymosi forma
Grupinio, pavienio mokymosi
Paskirtis
Bendrojo ugdymo mokykla
Pagrindinis tipas
Pagrindinio ugdymo mokykla
Darbo režimas
Penkiadienis
 
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T3-404 „Dėl naujų ikimokyklinio ugdymo grupių Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinėje mokykloje steigimo, Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo bei pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai“ prie mokyklos įsteigtos 2 ikimokyklinio ir 1 mišrioji priešmokyklinio ugdymo grupės.
 
III.             SKYRIUS
ISTORIJA
 
Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla yra įsikūrusi 15 km nuo Vilniaus. Ji gražioje, vaizdingoje vietovėje, kaimą supa miškai, ežerai.
Vaikų mokymas Sudervės apylinkėse prasidėjo 1911 m. privačiuose namuose Vidautiškių kaime. Juos mokė mokytoja Jadvyga Svientecka. 1930 m. mokykla įsikūrė Sudervėje, Lukaševičių name, 1947 m. persikėlė į kleboniją, o 1958 m. mokykla gavo profesoriaus Mariano Zdziechovskio šeimai priklausiusį pastatą.
2003-2004 m. m. Lenkijos Respublikos Senato ir Vilniaus rajono savivaldybės lėšomis buvo pastatytas mokyklos priestatas (936 m2).
2006 m. rugsėjo 1d. mokyklai suteiktas Mariano Zdziechovskio vardas.
2010 m. rugsėjo 1 d. prie mokyklos prijungtas Rastinėnų pagrindinio ugdymo skyrius, kur teikiamas priešmokyklinis, pradinis ir I dalies pagrindinis ugdymas.
2012 m. mokykla įsigijo vėliavą su Mariano Zdziechovskio atvaizdu.
2015 m. Vilniaus rajono savivaldybės ir Lenkijos Respublikos draugijos „Wspólnota Polska“ lėšomis baigtos priestato statybos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms. Įrengta sporto aikštelė, lauko treniruokliai, žaidimų aikštelės, renovuotas mokyklos fasadas ir pavėsinė, aptverta teritorija.
 
IV.             SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
 
Išorinės aplinkos analizė:
1. Politiniai-teisiniai veiksniai. Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos nuostatais (patvirtintais Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T3-404).
 
2. Socialiniai veiksniai.
Mokyklai konkurenciją sudaro tankus aplinkinių mokyklų tinklas.
Netoli Sudervės yra Dūkštų (9 km), Čekoniškių (5 km) pagrindinės bei Maišiagalos kun. J. Obrembskio (11 km), Avižienių (8 km) gimnazijos, bet mokykla įvairiais būdais stengiasi pritraukti apylinkės mokinius į savo mokyklą.
Mokiniams sudarytos geros sąlygos ugdymui: sporto salė, treniruokliai, žaidimų aikštelės, moderniai įrengta valgykla.
 Organizuotas mokinių pavėžėjimas su mokykliniu autobusu iš 13 kaimų.
Mokinių užsiėmimai vyksta už mokyklos ribų: muziejuose, Signatarų namuose, Valdovų rūmuose, kaimynėse bei partnerinėse mokyklose.
Kiekvienais metais ateina mokinių į vyresnes klases, o įvedus ikimokyklinį ugdymą padidėjo mokinių skaičius.
Sunki dalies gyventojų socialinė padėtis didina socialinius švietimo sistemos, taip pat ir mokyklos įsipareigojimus. Didėja nedarniose šeimose augančių vaikų bei socialiai problemiškų mokinių skaičius. Yra specialiųjų ugdymosi poreikių ir probleminio elgesio mokinių.
 
3. Technologiniai veiksniai.
Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui.
Šiuolaikinės informacinės priemonės, kompiuterinės mokomosios programos kokybiškai naudojamos ugdymo procese, visi mokytojai yra įgiję kompiuterinį raštingumą.
Mokykla gerai aprūpinta šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, mokytojai turi nešiojamuosius kompiuterius, kabinetuose yra įrengti projektoriai, visos pradinio ugdymo mokytojos ir grupių auklėtojos dirba su multimedijomis, biblioteka ir skaitykla yra kompiuterizuotos, veikia spartusis interneto ryšys. Mokykla nuo 2015 m. rugsėjo mėn. naudoja elektroninį dienyną „TAMO“.
 
Vidinės aplinkos analizė.
Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos steigėjas – Vilniaus rajono savivaldybės taryba. Mokykloje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programos.
 
Ugdymo programa
Mokykla
Klasių komplektų
Mokinių skaičius
Ikimokyklinio ugdymo
2
35
Priešmokyklinio ugdymo
2
22
Pradinio ugdymo
5
49
Pagrindinio ugdymo
7
64
Viso:
16
170
 
Žmogiškieji ištekliai:
Mokyklai vadovauja direktorius (II vadybinė kvalifikacijos kategorija).
Dirba du direktoriaus pavaduotojai ugdymui (1 – III vadybinė kategorija, 1 – neatestuotas) ir direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.
Mokykloje dirba kvalifikuota, kompetentinga, nuolat besimokanti, gebanti keistis, aktyviai ieškanti naujovių ir jas įgyvendinanti mokytojų komanda. Dirba visų dalykų specialistai.
Mokytojų kvalifikacija:
 
Mokytojai metodininkai
Vyresnieji mokytojai
Mokytojai
Neatestuoti
5
15
7
7
 
Mokymosi įstaigą aptarnauja 33 techninio personalo darbuotojai.
Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos:
Mokyklos taryba. Tai aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos uždaviniams spręsti.
Mokytojų taryba. Tai nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Mokytojų tarybą sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas.
Mokinių taryba. Tai mokinių savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams ir gina jų teises bei interesus, skatina aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios, kūrybingos asmenybės ugdymą.
Metodinė taryba. Ją sudaro penkių metodinių grupių pirmininkai, kurie organizuoja metodinę veiklą, nagrinėja ugdymo rezultatus, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą mokykloje, aptaria mokytojų profesinį tobulėjimą.
Klasės tėvų komitetai. Mokslo metų pradžioje mokinių tėvai išsirenka klasių tėvų komitetus, kurie kartu su klasės vadovu aptaria klasės renginių organizavimo klausimus, išvykas, padeda spręsti organizacines klasės problemas.
Mokykla siekia būti šiuolaikine ugdymo įstaiga: ugdo savarankišką, tolerantišką, dorą, pilietiškai sąmoningą, mokantį bendrauti ir bendradarbiauti, gebantį toliau mokytis ir siekti tikslo gyvenime, žmogų.
Mokykla palaiko glaudžius ryšius su M. Zdziechovskio giminėmis Lenkijoje. Jų dėka įkurtas Mariano Zdziechovskio vardo fondas, kuris skiria vienkartinę premiją geriausiam mokyklos mokiniui.
Mokykla atvira naujovėms. Praktikuojamas bendras kolektyvo mokymas, kviečiant šalies ir Lenkijos Respublikos pedagogų draugijos „Klanza“ lektorius. Dauguma mokytojų sėkmingai taiko aktyviuosius mokymo metodus. Veda atviras pamokas, skaito pranešimus mokyklos bei kaimyninių mokyklų mokytojams.
Mokyklos mokiniai sėkmingai dalyvauja metodinių centrų, rajono, Vilnijos krašto konkursuose, olimpiadose bei projektuose. Kiekvienais metais mokiniai pasiekia aukštų rezultatų rajono mastu iš lenkų, lietuvių kalbų, istorijos, geografijos, tikybos dalykų.
 
Mokinių dalyvavimas konkursuose ir olimpiadose
2013-2014
m. m.
2014-2015
m. m.
2015-2016
m. m.
Iš viso
Metodinių centrų
5
6
5
16
Rajono
15
15
21
51
Respublikos
6
7
16
29
Vilnijos krašto (Draugijos “Macierz Szkolna”)
8
6
4
18
Iš viso:
114
 
Mokiniams sudarytos galimybės dalyvauti neformaliajame švietime. Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokyklos galimybes, skiriamos neformaliojo švietimo valandos meniniams (dainų ir šokių ansamblis), sportiniams, kūrybiniams gebėjimams plėtoti ir raiškai. Mokyklinis teatras, šokių kolektyvas, choras kasmet dalyvauja rajono festivaliuose ir laimi prizines vietas.
Rajone mokykla sporto srityje pirmauja tarp pagrindinių mokyklų.
 
Mokslo metai
Dalyvavimas
III vieta
II vieta
I vieta
2013-2014
17
2
7
8
2014-2015
16
4
4
8
2015-2016
17
1
6
9
 
Mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro tyrimuose (TIMSS, PISSA). Tyrimų rezultatai analizuojami Mokytojų tarybos posėdžiuose.
Mokykla dalyvauja patyčių prevencinėse programose „Olweus“ ir „Zipio draugai“. Vykdo 5 metų sveikatos projektą „Mokykla – visų namai!”, pripažinta „Sveikatą stiprinančia mokykla“.
Mokykla dalyvauja Europos Sąjungos programose: „Pienas mokyklai“, „Vaisiai Jums“. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo vaikai gauna pieno produktų bei vaisių.
Kiekvienais metais vasaros metu organizuojama vaikų vasaros poilsio stovykla „Spindulėlis“, finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės ir tėvų lėšų.
Mokyklą remia Lenkijos Respublikos kun. St. Niedzielako Fundacija Varšuvoje, Bytovo miesto draugija „Kresowianie“, Varšuvos politechnika, Fundacija „Pomoc Polakom na Wschodzie“, draugija „Miłośnicy Wilna i Ziemi Wileńskiej“. Bendradarbiaujant su Lenkijos Respublikos partnerinėmis mokyklomis, mokiniai kiekvienais metais turi galimybę susitikti su savo bendraamžiais (partnerinė H. Sienkevičiaus mokykla Grabovco mieste, „Szarych Szeregów“ Vloclavke ir Mieško I pagindinė mokykla Nr. 19 Bialystoke). Nuo 2014 m. Varšuvos Politechnikos studentai veda praktinius užsiėmimus mokiniams.
Mokykla palaiko draugiškus santykius su Sudervės seniūnija, Neries regioninio parko direkcija, Sudervės Šv. Trejybės bažnyčia, biblioteka, su Sudervės bei Rastinėnų daugiafunkciniais kultūros centrais bei su kaimyninėmis Zujūnų, Dūkštų, Čekoniškių, Avižienių mokyklomis bei Maišiagalos ir Avižienių lopšeliais-darželiais. Nuo 1999 m. tęsiama graži tradicija: organizuojama kaimyninių mokyklų Sporto šventė.
Mokyklą dažnai aplanko įvairios Vilnijos krašto ir Lenkijos Respublikos delegacijos.
LLMM draugijos „Macierz Szkolna“ organizuojamame konkurse „Geriausias mokytojas, geriausia mokykla" 2016 m. mokykla apdovanota už aktyvų dalyvavimą ir laimėjimus rajono ir Vilnijos krašto konkursuose bei olimpiadose.
Nuo 2003 m. mokykloje vykdomas įsivertinimas, kuriame dalyvauja visa bendruomenė, o išvados ir rekomendacijos naudojamos planuojant mokyklos veiklą. Duomenys pateikiami Nacionalinei vertinimo agentūrai, dirbama su IQUES platforma.
 
Finansiniai ištekliai.
Mokyklos biudžetą sudaro Mokinių krepšelio ir savivaldybės lėšos, kurios naudojamos pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas. Nuolat vykdoma finansų kontrolė. Už lėšų panaudojimo racionalumą ir tikslingumą atsiskaitoma bendruomenei. Skaidriai organizuojami viešieji pirkimai, sistemingai atliekama inventorizacija.
2014 - 2015 m. iš Vilniaus rajono savivaldybės ir draugijos „Wspólnota Polska“ lėšų buvo pastatytas ikimokyklinių grupių priestatas, aptverta ir sutvarkyta mokyklos teritorija, įrengtos sporto, lauko treniruoklių ir žaidimų aikštelės. 2014 m. įrengtos žaidimų aikštelės mokykloje ir skyriuje, kurias finansavo Žemės ūkio fondas pagal Kaimo plėtros projektą.
VIZIJA
 
Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla – šiuolaikiška, atvira kaitai ir naujovėms švietimo įstaiga, sudaranti palankias sąlygas nuolat mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, siekianti ugdyti dorą pilietį, gerbiantį savo tautos ir šalies tradicijas, sugebantį integruotis į šiuolaikinį, greitai besikeičiantį gyvenimą.
 
MISIJA
 
Mokykla, dirbanti efektyviais mokymo metodais, besikeičianti, atvira naujovėms bei teikianti mokiniams kokybišką, šiuolaikišką pagrindinį išsilavinimą, atsižvelgiant į kiekvieno įgimtas galimybes.
 
FILOSOFIJA
 
„Ugdyti žmogų, jaučiantį pilietinio sąmoningumo poreikį“.
M. Zdziechovski
 
V.                SKYRIUS
MOKYKLOS VERTYBĖS
 
·         Noras ir mokėjimas mokytis yra svarbiausias tikslas.
·         Savigarba ir pagarba kitiems.
·         Atsakingas požiūris į darbą ir aukšta mokytojų kompetencija.
·         Tautinė kultūra – pagarba ir meilė protėvių kalbai bei tradicijoms.
·         Mokinių, mokytojų, tėvų bendruomenės partnerystė.
 
VI.             SKYRIUS
SSGG ANALIZĖ
 
STIPRYBĖS
 
SILPNYBĖS
 
·         Patyrę ir kvalifikuoti mokytojai, maža jų kaita.
·         Graži ir patraukli mokyklos aplinka, geras mikroklimatas.
·         Rezultatyvūs mokinių pasiekimai rajoninėse olimpiadose, konkursuose ir neformaliojo švietimo veikloje.
·         Mokyklos ir tautinių tradicijų išlaikymas, puoselėjimas ir tęstinumas.
·         Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, kaimyninėmis ir Lenkijos Respublikos partnerinėmis mokyklomis.
·         Tinkamas mokyklos bazės panaudojimas organizuojant vasaros poilsį vaikams.
·         Dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose (Olweus, „Zipio draugai“, „M. Zdziechovskio giminės pėdsakais“, sveikatingumo – „Mokykla – visų namai“, su Varšuvos Politechnika – „Koła naukowe uczą na Litwie“)
·         Dalis mokinių pasitenkina minimaliais pasiekimais.
·         Mažas dalies tėvų domėjimasis vaikų pasiekimais ir mokyklos gyvenimu.
·         Nepakankamas tėvų švietimas.
·         Psichologinės pagalbos stoka.
 
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
·         Mokyklos materialinės bazės turtinimas pritraukiant naujų rėmėjų.
·         Aktyvesnė gerosios darbo patirties sklaida.
·         Mokyklos bazės panaudojimas Sudervės bendruomenės kultūrinei, sportinei veiklai plėtoti.
·         Bendrų projektų su seniūnija ir mokyklos partneriais rengimas.
·         Istorinės medžiagos apie mokyklą kaupimas.
·         Daugėja socialinės rizikos šeimų.
·         Prastėjanti mokinių sveikata.
·         Nesaugus kelias iki mokyklos (nėra šaligatvių).
·         Esant aukštam informacijų technologijų išsivystymui, mokiniai tampa priklausomi nuo interneto.
 
VII.          SKYRIUS
IŠVADOS
 
Atsižvelgiant į stiprybes, silpnybes, galimybes, grėsmes 2017-2021 m. būtina:
 
  • tobulinti ugdymo kokybę: efektyvinti pamoką, taikant šiuolaikinius metodus; kelti mokinių mokymosi motyvaciją;
  • formuoti nuolat tobulėjančią mokyklos bendruomenę;
  • turtinti materialinę bazę, modernizuojant ugdymo aplinką.
 
VIII.       SKYRIUS
STRATEGINIAI PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 
I. Prioritetas. Ugdymo ir mokymosi kokybės, atitinkančios ugdytinių ir mokinių poreikių, užtikrinimas.
1. Tikslas. Teikti nuoseklų, kokybišką, šiuolaikišką ugdymą ir mokymą.
1.1. Gerinti pamokų ir užsiėmimų turinio planavimą ir organizavimą.
1.2. Skatinti pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą, tarpdalykinę integraciją ir gerosios patirties sklaidą.
1.3. Veiksmingai taikyti informacines technologijas ir aktyvius mokymo(si) metodus užsiėmimuose ir pamokose.
1.4. Teikti ugdytiniams pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą, ją diferencijuojant pagal mokinių skirtingus poreikius ir galimybes.
 
II. Prioritetas. Susitelkusios ir nuolat tobulėjančios mokyklos bendruomenės formavimas.
2. Tikslas. Stiprinti mokyklos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą.
2.1. Plėtoti mokyklos bendruomenės narių partnerystę, siekiant išlaikyti mokyklos tradicijų tęstinumą.
2.2. Palaikyti glaudžius ryšius su šalies, užsienio partnerinėmis mokyklomis, socialiniais partneriais bei mokyklos globėjo Mariano Zdziechovskio giminėmis.
2.3. Įvairinti mokyklos ir šeimos ryšius įtraukiant tėvus į mokyklos gyvenimą.
 
III. Prioritetas. Mokyklos materialinių resursų turtinimas.
3. Tikslas. Šiuolaikiškas, mokymą skatinančios aplinkos kūrimas.
3.1. Papildyti mokyklos materialinę bazę moderniomis mokymo priemonėmis.
3.2. Įdiegti į elektroninį dienyną TAMO mokyklos bibliotekos fondo knygas.
3.3. Renovuoti senąjį, medinį mokyklos pastatą.
3.4. Įsigyti naują mokyklinį autobusą.
IX.             SKYRIUS
MOKYKLOS PRIORITETŲ, TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS
 
Eil.
Nr.
Uždaviniai
Numatomas rezultatas
Atlikimo terminas
Atsakingas
Lėšos (Lt)
1
2
3
4
5
6
                     I. Prioritetas. Ugdymo ir mokymosi kokybės, atitinkančios ugdytinių ir mokinių poreikių, užtikrinimas.
  1. Tikslas. Teikti nuoseklų, kokybišką, šiuolaikišką ugdymą ir mokymą.
1.1.
Gerinti pamokų ir užsiėmimų turinio planavimą ir organizavimą.
Stiprės pamokų ir užsiėmimų vadyba.
Per mokslo metus
Mokytojai dalykininkai
Žmogiškieji ištekliai
1.2.
Skatinti pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą, tarpdalykinę integraciją ir gerosios patirties sklaidą.
Darnus pedagogų bendradarbiavimas gilins mokinių žinias ir kels jų mokymosi motyvaciją.
Per mokslo metus
Metodinių grupių pirmininkai, pavaduotojos ugdymui
Žmogiškieji ištekliai
1.3.
Veiksmingai taikyti informacines technologijas ir aktyvius mokymo(si) metodus užsiėmimuose ir pamokose.
Šiuolaikiniai metodai skatins ugdytinius taikyti gautas žinias praktiškai.
Per mokslo metus
Mokytojų taryba
MK, Lenkijos Respublikos Fundacija „Pomoc Polakom na Wschodzie“
1.4.
Teikti ugdytiniams pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą, ją diferencijuojant pagal mokinių skirtingus poreikius ir galimybes.
Gerės įvairių poreikių ir galimybių ugdytinių žinios ir gebėjimai.
Per mokslo metus
Mokytojai, specialieji pedagogai, Vaiko gerovės komisija
Žmogiškieji ištekliai,
MK lėšos
  1. Prioritetas. Susitelkusios ir nuolat tobulėjančios mokyklos bendruomenės formavimas.
2. Tikslas. Stiprinti mokyklos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą.
 
2.1.
Plėtoti mokyklos bendruomenės narių partnerystę, siekiant išlaikyti mokyklos tradicijų tęstinumą.
 
Šilti bendruomenės santykiai, tradicijų tęstinumas formuos aukštesnę mokyklos kultūrą.
2017-2021 m.
Administracija, Mokyklos taryba, klasių vadovai.
Savivaldybės, tėvų, rėmėjų lėšos
2.2.
Palaikyti glaudžius ryšius su šalies, užsienio partnerinėmis mokyklomis, socialiniais partneriais bei mokyklos globėjo Mariano Zdziechovskio giminėmis.
Bendradarbiavimas su partneriais gilins mokyklos bendruomenės žinias, plės akiratį ir stiprins komunikavimo įgūdžius.
2017-2021 m.
Administracija, Mokyklos taryba
Rėmėjų, projektinės veiklos lėšos
2.3.
Įvairinti mokyklos ir šeimos ryšius įtraukiant tėvus į mokyklos gyvenimą.
Glaudūs mokyklos ir šeimos ryšiai užtikrins teigiamą požiūrį į mokyklą.
2017-2021 m.
Administracija, Mokinių taryba, tėvų komitetai
MK, tėvų lėšos
III. Prioritetas. Mokyklos materialinių resursų turtinimas.
3. Tikslas. Šiuolaikiškas, mokymą skatinančios aplinkos kūrimas.
3.1.
Papildyti mokyklos materialinę bazę moderniomis mokymo priemonėmis.
Gerės ugdomosios veiklos rezultatai.
Kiekvienais metais
Administracija, informatikos inžinierius
Savivaldybės, MK, rėmėjų lėšos
3.2.
Įdiegti į elektroninį dienyną TAMO mokyklos bibliotekos fondo knygas.
Mokyklos bibliotekos darbas bus šiuolaikiškas, patrauklus mokiniams.
2017-2018 m.
Informatikos inžinierius, bibliotekininkė
Savivaldybės lėšos
3.3.
Renovuoti senąjį, medinį mokyklos pastatą.
Pastatas bus pritaikytas platesnei ugdomajai bei popamokinei veiklai vystyti.
2017-2019 m.
Administracija, mokyklos bendruomenė
Savivaldybės lėšos
3.4.
Įsigyti naują mokyklinį autobusą.
Pagerės mokinių pavėžėjimas.
2017 m. II pusmetis
Administracija, Mokyklos taryba
Savivaldybės lėšos
 
X.                SKYRIUS
LAUKIAMI REZULTATAI
 
Įgyvendindama strateginį planą Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla išliks konkurencinga, stipria pagrindine mokykla. Mokyklos mikroklimatas, saugi darbo aplinka, kvalifikuoti specialistai, efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais stiprins mokyklos pozicijas tarp Vilniaus rajono švietimo įstaigų. Gerės ugdytinių pasiekimai, kils mokyklos kultūra, ugdytinių tėvai aktyviau dalyvaus mokyklos veikloje. Mokyklos ir ugdytinių pasiekimai bus viešinami žiniasklaidoje.
 
XI.             SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO  PRIEŽIŪRA
 
2017-2021 metų strateginio plano priežiūrą vykdo strateginio plano įgyvendinimo priežiūros darbo grupė. Strateginio plano analizė vykdoma kartą per metus, grindžiama apklausų, mokyklos darbo grupių įsivertinimo rezultatų apibendrinimo išvadomis. Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita aptariama Mokyklos ir Mokytojų tarybų posėdžiuose prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Su strateginio plano įgyvendinimo rezultatais kasmet supažindinama mokyklos bendruomenė.
Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui stebi ir įvertina, kaip vykdomi strateginiai tikslai, kaip mokytojai ugdymo proceso metu vykdo pavestus uždavinius, analizuoja, ar vykdomos priemonės yra efektyvios ir atitinkamai koreguoja strateginį planą.
 
 
_______________________

  

Atgal