lt pl
Meniu
 
 
 
 
Naujienos
2021-10-28
Informacija apie mokyklos direktoriaus pareigoms užimti komisijos sudėtį
2021-08-11
Skelbiamas konkursas Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti
2021-05-28
Dėmesio tėvams, auginantiems priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikus!
2021-04-09
Informacija tėvams, auginantiems priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikus
2021-03-02
Informacija tėvams, auginantiems priešmokyklinio amžiaus vaikus
 
Daugiau
 
Paieška
 
 
Kalendorius
2021 - Gruodis 08
2930010203040548
0607080910111249
1314151617181950
2021222324252651
2728293031010252
PrATKPnŠS
Administracinė informacija » Tikslai ir uždaviniai
2019-2020 m. m. tikslai ir uždaviniai
 
Mokyklos veiklos prioritetai:
 
         Gerinti gimtosios ir valstybinės kalbų ugdymo kokybę.
         Kryptingai tobulinti mokytojų kvalifikaciją.
         Plėtoti prevencines programas, skirtas socialinėms, emocinėms kompetencijoms ugdyti.
   
Tikslai:
 
1. Užtikrinti šiuolaikišką ir kokybišką ugdymą ir mokymą(si).
 
1.      Optimizuoti ugdymo ir mokymo (si) veiksmingumą.
1.1. Sistemingai pedagogams kelti profesinę savo dalyko kompetenciją, skleisti gerąją patirtį organizuojant atviras ir integruotas pamokas.
1.2. Optimaliai taikyti diferencijavimą ir individualizavimą pamokų ir užsiėmimų metu, atsižvelgiant į mokinių ir ugdytinių individualius poreikius bei galimybes.
1.3. Formuluojant pamokos uždavinį kelti aiškius vertinimo kriterijus, leidžiančius suprasti gerai atlikto darbo požymius. 
1.4. Pagal poreikį koreguoti ilgalaikius planus atsižvelgiant į mokymosi pažangą bei iškylančias aplinkybes.
 1.5. Integruoti karjeros ugdymą į dalykų ilgalaikius teminius ir auklėjamuosius planus.
 
2.      Tobulinti mokinių ir ugdytinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
2.1. Skirti reikiamą dėmesį mokiniams bei ugdytiniams rengiant juos dalykinėms olimpiadoms bei konkursams.
2.2. Tobulinti mokinių aplankalo sistemą kaip savęs vertinimo bei savo pažangos stebėjimo priemonę.
2.3. Grįžtamojo ryšio metu gautus duomenis apie mokinių pasiekimus panaudoti gerinant ugdymą(si).
2.4. Optimaliai išnaudoti netradicines erdves ugdymo procese.
 
3. Mokinių motyvacijos bei sąmojingumo ugdymas.
3.1. Novatoriškai taikyti informacines technologijas ugdymo procese.
3.2. Taikyti kūrybiškus metodus, skatinančius sąmoningą ir aktyvų mokinių mokymąsi.
3.3. Užtikrinti grįžtamojo ryšio sėkmę, o jo metu gautą informaciją naudoti mokinių ugdymo gerinimui.
 
 
2. Ugdyti dorą, empatišką ir pilietišką asmenybę.
 
1. Skatinti mokinių tautinį ir pilietinį sąmoningumą.
1.1. Puoselėti ugdytinių žmogiškąsias vertybes ir skatinti jomis vadovautis asmeniniame bei viešajame gyvenime.
1.2. Ugdyti mokinių suvokimą apie bendrąją ir tautinę kultūrą bei jos sąmojingą raišką.
1.3. Skatinti mokinius laikytis valstybės, tautos ir mokyklos tradicijų.
1.4. Skatinti mokinius dalyvauti įvairioje visuomeninėje ir pilietinėje veikloje.
1.5. Puoselėti mokyklos globėjo Mariano Zdziechovskio atminimą bei tęsti konkursą „Mariano Zdziechovskio premijos laureatas“.
  
2. Padėti mokiniui išsiugdyti socialines emocines kompetencijas.
2.1. Mokyti mokinius suvokti save kaip bendruomenės ir visuomenės narį.
2.2. Skatinti mokinius gerbti kitų jausmus, poreikius bei įsitikinimus, suvokti savo pareigas bei teises. 
2.3. Ugdyti mokinių pozityvaus bendravimo ir konfliktų valdymo gebėjimą.
2.4. Kurti ir palaikyti draugišką aplinką, konstruktyvų bendravimą bei bendradarbiavimą siekiant bendro tikslo.
  
3. Ruošti sąmoningą asmenybę, įgijusią asmeninių ir dalykinių kompetencijų.
3.1. Sudaryti sąlygas nuolat savarankiškai mokytis, naudotis prieinamomis informacinėmis priemonėmis.
3.2. Padėti mokiniui ugdytis svarbias asmenines kompetencijas, reikalingas prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.
3.3. Padėti mokiniui pažinti savo individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai, aktyviai kurti savo ateitį.
3.4. bendradarbiaujant su tėvais organizuoti pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su darbdaviais ir įvairių profesijų atstovais.
  
3.Mokyklos bendruomenės telkimas pokyčiams ir inovacijoms skatinant jos narių lyderystę.
 
1. Stiprinti mokinių teigiamą tarpusavio bendradarbiavimą ir bendravimą.
1.1. Tęsti bendradarbiavimą ir įvairiapusę veiklą su užsienio partneriais.
1.2. Stiprinti mokyklos bendradarbiavimą su bažnyčia, seniūnija, kaimyninėmis mokyklomis.
1.3. Įsitraukti į dalyvavimą įvairiose projektinėse veiklose.
  
2. Bendradarbiavimo kultūros plėtra ir saugios aplinkos mokykloje kūrimas.
2.1. Organizuoti mokyklos bendruomenės šventę ir atvirų durų dienas tėvams.
2.2. Pedagoginis, psichologinis tėvų švietimas.
2.3. Įtraukti veiklius tėvus į bendrų renginių, pamokų, išvykų organizavimą, jų pravedimą bei mokinių vertinimo sistemos patobulinimą.
2.4. Tęsti ir plėtoti prevencines, sveikatos stiprinimo ir kitas programas „Olweus“, ŠLURS, „Mokykla visų namai“.
2.5. Organizuoti tėvams mokslo metų pabaigoje, kūrybinę stovyklą „Norime žinoti, tobulėti, kurti“.
 
 
3. Skatinti mokytojų profesionalumą kuriant besimokančią organizaciją ir palaikant teigiamą psichologinį klimatą.
3.1. Kolegialaus grįžtamojo ryšio, ugdomojo konsultavimo įgyvendinimas: atviros, filmuotos pamokos, pamokų aptarimas.
3.2. Gilinti pedagogų, tėvų, psichologines bei pedagogines žinias dalyvaujant įvairiuose seminaruose, konferencijose, kursuose.
Atgal